Högakusten område
Besöksmål Norrfällsviken
Upplev

Norrfällsviken

Naturen i Norrfällsviken är karg och präglad av berg och stora klapperfält. Vegetationen består till största delen av lavar och martallar. Det jättelika klapperfältet Bådamalen längst ut på udden vittnar om landhöjningen och havets nötning och avlagring av strandvallar. Reservatet omfattar yttersta spetsen av Mjällomshalvön vars särpräglade och imponerande natur under årtusenden formats av hav och is.

 

Ändamålet med reservatet är att bevara den ostörda värdefulla kustnaturen med några av länets mest välutvecklade klapperfält. I anslutning till reservatet ligger Norrfällsvikens fiskeläge.

 

Fåglar

Yttersta spetsen i reservatet heter Ytternäsan och är en intressant sträckfågellokal under vår och höst. Här ses sjöfåglar, rovfåglar och tättingar dra förbi. Man kan även blicka ut mot Gnäggen i horisonten och se bland annat tordmule och storskarv vid ön. Bland mera intressanta arter som noterats på Ytternäsan finns bland annat tallbit och lappmes under höststräcket samt havsörn. Tillfälligt under vårsträcket har det setts vitnäbbad islom.  Karaktärsarter i skogsmarken och hällmarken under sommaren är rödstjärt, grå flugsnappare och i havet måsar och trutar samt labb.

Tordmule.
Tordmule. Foto: Oskar Norrgrann

Berggrund och klapperfält

De röda granitklipporna ger området en speciell färgprakt. Denna nordingrågranit som är en så kallad rapakivigranit är typisk för Höga Kusten, men sällsynt i övriga Sverige. Den morän som inlandsisen en gång lämnade efter sig har bearbetats av havet. Stenar och block har rullats och slipats mot varandra och samlats i karakteristiska vallar och terrasser. Än idag fortsätter processen. Genom landhöjningen (8,5 mm/år) växer fälten upp ur havet. Kartlaven som bekläder stenarna ger fälten en vacker gul färgton. Den så kallade Bådamalen är ett av länets mäktigaste klapperfält.

Vegetation

Den karga, urspolade marken tillåter ingen frodig vegetation. Marvuxen tallskog dominerar med inslag av enbuskar och enstaka lövträd. Lavar, mossor, ljung och bärris täcker marken. I klippskrevorna kan du se strandtraven blomma under försommaren.

I bördigare svackor i norr där finare material ligger kvar växer granskog. Inom reservatet finns två fuktigare myrstråk där det i det ena förekommer den skyddsvärda mindre vattensalamandern.

Strandtrav.
Strandtrav. Foto: Jonas Salmonsson

Vandring och övernattning

För dig som strövar i reservatet finns stigar markerade med blå färg. De leder bland annat ut till raststugan på Skvalpudden varifrån man har en hänförande utsikt över havet och Nordingråkusten. Vid den lilla tjärnen Näsamyran ligger en enkel rastplats med eldstad och sittbänkar. Här får du gärna göra upp en brasa, men tänk på eldfaran och elda inte när det är torrt i markerna.

Inom reservatet ligger ett fornminnesområde med 14 rösen, flertalet belägna på klapperfälten. Rösena är i huvudsak från bronsåldern och ligger 30-50 meter över havet.

I närområdet finns golfbana, havsbad vid Storsand som också är naturreservat samt Villmyrans naturreservat. Norrfällsvikens Camping erbjuder god service under turistsäsong. Här finns övernattningsstugor, tältplats, husvagnscamping, hygienutrymmen och samlingssal. Det finns även kiosk och affär.

Havsfiske

För den fiskeintresserade rekommenderas ett försök med mask och spö efter havsöring i småvikarna. Bästa tiden är juli och augusti, och fisket är fritt.