Högakusten område
Besöksmål Skuleberget
Upplev

Skuleberget

Skuleberget utgör en välkänd profil för de som färdas efter E4:an och är ett påtagligt exempel på den landhöjning som gjort Höga Kusten till världsarv. Berget är ett välkänt sydväxtberg och vid foten ligger naturum Höga Kusten.

 

När den mäktiga inlandsisen smält bort från Höga Kusten, för cirka 10 000 år sedan, stack toppen av Skuleberget upp som ett litet skär i ett stort hav. Idag har landet höjt sig 286 meter över havet. Från utsiktsplatserna på toppen är det en fantastik utsikt ut över blått hav och Höga Kustens kuperade landskap.

Skuleberget är ett naturreservat där syftet är att bevara en mäktig landskapsbild i det ångermanländska landskapet och bevara ett område av stort vetenskapligt, särskilt växtgeografiskt, värde.

 

Berg med ryktbarhet

Skuleberget utgör med sin dramatiska profil ett viktigt märke i det ångermanländska landskapet. Berget har ett iögonfallande läge vid kanten av den vida Skuleskogen och intill E4:an. Ett slående belägg för bergets tidiga ryktbarhet är att det finns omnämnt på de första kartorna över Skandinavien. Linné passerade år 1732 under sin lappländska resa och beskrev sina upplevelser vid Skuleberget så här: ”Vi klöf up för klipporna, kröp, hasade, drog oss fram, vi tog tag i en av buskarna eller småstenarne med en hand, hvilket om han fallerat, som lätteligen ske kunnat, hade varit et actum de vita nostra.”

 

Grottan

Kungsgrottan på bergets östra sida har under lång tid utgjort bergets främsta attraktion. Den påstås ha varit tillhåll för rövare. Grottan har troligen urholkats av is och vatten när urtidshavets bränningar slog mot bergssidan. Arkeologer har hittat spår (kvartsavslag med mera) som sannolikt visar på tillfälliga boplatser vid 160 meters nivån på berget. Troligen är detta tillfälliga strandbundna jaktstationer som har nyttjas av folk efter att inlandsisen dragit sig tillbaka för drygt 8 000 år sedan.

 

Växter

Skuleberget är ett av vårt lands mest uppmärksammade sydväxtberg. Framför allt östra sidans bergfot och rasbrant, som har ett skyddat läge, hyser arter av speciellt botaniskt intresse. Här är de klimatiska betingelserna ovanligt gynnsamma. Under sommaren råder nästan drivhusvärme närmast klipporna. Vattenförande sprickor, liksom kalk i berggrunden, gynnar växtligheten ytterligare.

Här växer bland annat bestånd av lönn och en av de nordligaste vilda förekomsterna i Sverige av hassel och lind. Du kan också finna getrams, dvärghäxört, trolldruva, olvon, try, strutbräken, äkta johannesört, lundtrav, harmynta, måbär, stor blåklocka och flera violarter.

Även tuvbräcka förekommer som en relikt från den arktiska perioden efter istiden. Andra fjällväxtrelikter är grönbräken och klynnetåg.