Högakusten område
Besöksmål Sörleviken
Upplev

Sörleviken

I samband med att Ringkallen reste sig ur havet utsattes det för havets bränningar. Det har resulterat i en sortering av den morän som inlandsisen lämnade efter sig. Materialet sorterades så att de grövre blocken och stenarna låg kvar närmast berget samt att de mindre partiklarna avlagrades längre bort från berget.

 

Det finaste materialet avsattes som sediment på botten av havsvikarna. I dagens dalgångar som tidigare var havsbotten, utgör nu det sedimenterade materialet goda förutsättningar för jordbruk.

Berget utsätts även för frostsprängning. När vatten fryser till is ökar volymen på det frysta vattnet och utsätter berget för sprängverkan i sprickor och hålrum. Stenar och block sprängs loss. Dessa rasar ned längs bergets sida och bildar en så kallad talus vid bergets fot.

Landhöjningen fortgår och om några hundra år kommer Sörleviken att snöras av från havet och bilda en insjö.