Högakusten område
Världsarvet Höga Kusten

Förvaltning

FN-organet Unesco har tagit fram en konvention för bevarande av jordens kultur- och naturarv. Världsarvskonventionen. Det är mot den de förvaltande organisationerna ska förhålla sig i sitt arbete.

Ansvaret på nationell nivå för de svenska världsarven är uppdelat mellan Riksantikvarietämbetet och Naturvårdsverket som båda svarar under Regeringens Kulturdepartement.

Riksantikvarieämbetet har det övergripandet ansvaret för världsarvskonventionen och dess tillämpning. De ansvarar främst för frågor i gällande kulturarv i Sverige.

På regional nivå har länsstyrelserna i Sverige ett ansvar för värdefulla kultur- och naturmiljöer vilket också inrymmer världsarvsområdena och dess värden.

Naturvårdsverket har myndighetsansvar för den del av världsarven som är naturarv, däribland världsarvet Höga Kusten.

Länsstyrelsen ansvarar för världsarvets regionala förvaltning i samarbete med världsarvskommunerna Örnsköldsvik och Kramfors. Länsstyrelsen samordnar, ansvara för uppföljning och rapportering till Unesco samt för informations– och utbildningsåtgärder.

Gränsöverskridande förvaltning – Samrådsgruppen för Höga Kusten/Kvarkens skärgård

Världsarvet Höga Kusten utökades 2006 genom en serienominering av Kvarkens skärgård och ett gemensamt världsarv bildades. Unesco ställer krav på viss samordning av förvaltningsarbetet mellan gränsöverskridande världsarvsområden (Operational Guideline 2012, § 114). I Kvarkens skärgårds världsarvsansökan omnämndes att ett organ som syftar till en gemensam förvaltningsstruktur för Höga Kusten och Kvarkens skärgård skall bildas[1]. I januari 2008 bildades Höga Kusten/Kvarkens skärgårds samrådsgrupp.

Gruppen består av 10 personer, både politiker och tjänstemän som representerar förvaltande och regionala myndigheter samt alla sju världsarvskommuner. Gruppen sammankallas av Länsstyrelsen i Västernorrland alternativt Forststyrelsen Österbottens Naturtjänster. Samrådsgruppen sammankallas till minst två möten per år och mötena hålls växelvis i respektive länder. Ordförandeskapet alternerar utifrån det aktuella landet för mötet. Gruppen har två sekreterare (respektive världsarvskoordinator) där sekreteraruppgiften alternerar utifrån aktuellt land för mötet. Naturvårdsverket har en adjungerande roll i denna grupp.

Samrådsgruppens uppgift är att koordinera rapportering till Unesco vart sjätte år samt samordna framtagande och uppdaterande av gemensamma förvaltnings- och utvecklingsplaner. Gruppen skall skapa och stärka en gemensam identitet, behandla gemensamma projekt, följa och delta i det nordiska världsarvssamarbetet samt vara informerad om övriga gränsöverskridande världsarv. Samrådsgruppen kan delta i studieresor, informationsmöten och seminarier samt anordna presskonferenser.

[1] ”When the Kvarken Archipelago will be awarded the World Heritage status, a consultation group will manage the international co-operation issues with the High Coast World Heritage area. The High Coast and the Kvarken Archipelago will have their own management plans according to common guidelines”.