Högakusten område

Kvarkens
skärgård

Höga Kusten bildar tillsammans med Kvarkens skärgård ett världsarv som delas av två  länder. Världsarvsstatusen har vi fått för att området är den plats på jorden, där man bäst kan uppleva landhöjningsfenomenet.

Det gemensamma världsarvet är landskapsmässigt varandras motsatser, Höga Kusten är ett brant och kuperat landskap och Kvarkens skärgård är ett låglänt och flackt område. Vi har legat under samma inlandsis och vi har samma landhöjning, 8 mm per/ år. Trots det så är landskapen så olika!

Det är just denna olikhet som intressant, spåren efter istid och landhöjning ser olika på  respektive sida. År 2006 utökades Höga Kusten med Kvarkens skärgård för att dessa två områden kompletterar varandra så att förståelsen av landhöjning och istid blir större.

Enligt Unesco så har Kvarkens skärgård ett enastående geologiskt värde eftersom hastigheten av landhöjningen i området är en av de högsta i världen, och är tillsammans med Höga Kusten ett nyckelområde för att förstå processerna bakom landhöjningen som orsakats av isens avsmältning efter istiden.