Vad är ett världsarv?

Vad är ett världsarv?

Höga Kusten blev utnämnt som världsarv år 2000 för att det visar på världens största landhöjning efter den senaste istiden. År 2006 utökades världsarvet med Kvarkens skärgård i Finland. I Höga Kusten kan man se tydliga spår av istidens framfart och landhöjningens dramatiska effekter på landskapet i form av kalottberg, klapperstensfält och avsnörda havsvikar. Kvarkens skärgård är ett mycket flackare landskap där inlandsisens avsmältning skapat olika moränformationer som saknas i Höga Kusten. Besök gärna vår gemensamma webportal.

Ett världsarv är en plats, ett objekt eller ett område som på ett unikt sätt vittnar om jordens eller människans historia. Den organisation som utnämner kulturarv är Unesco, FN:s organ för utbildnings-, forsknings- och kulturfrågor.

“Vårt natur- och kulturarv är nedärvt från förr, vad vi lever med idag, och vad vi bevarar för framtida generationer.” – Unesco

Länderna som skrivit under Världsarvskonventionen har lovat att skydda och bevara de kulturarv och naturarv som finns inom landets gränser. Det finns tre olika typer av världsarv: kulturvärldsarv, naturvärldsarv och en kombination av båda.

Länderna själva lyfter fram de objekt de vill placera på världsarvslistan. Därefter beslutar en världsarvskommitté efter rådgivning av experter om objektet uppfyller de krav och kriterier som finns i världsarvskonventionen.

Sammanfattningsvis ska ett världsarv uppfylla ett av följande kriterier:

Vara en enastående representant för ett eller flera viktiga steg i människans utveckling.

Innehålla fantastiska naturfenomen i ojämförligt vackra naturområden och estetiskt värde.

Vara ett enastående exempel på viktiga steg i jordens historia.

Det finns nu över 1000 världsarv registrerade i över 150 länder.

I Sverige har vi 15 stycken. Höga Kusten/Kvarken skärgård är det enda renodlade naturarvet i Sverige.

Höga Kusten/Kvarkens skärgård, som delas av Sverige och Finland, är också ett av de få gränsöverskridande världsarven.

Tråkigt nog befinner sig ett 50-tal världsarv i fara på grund av till exempel krig och konflikter, naturkatastrofer, ohållbar turism, eller miljöförstöring.

Besökscenter